ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์เพื่อการศึกษา

จำนวนผู้ที่เข้าชม

วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

หน่วยที่ 1

1. ความหมายของการศึกษา
1.1 ความหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
“การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2 ความหมายตามพจนานุกรม
“การศึกษา” หมายความว่า การเล่าเรียน การฝึกฝน และอบรม
1.3 ความหมายของนักวิชาการ
ยัง ยัคส์ รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ ว่า การศึกษา คือ การปรับปรุงคนให้เหมาะกับ โอกาสและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป หรืออาจกล่าวได้ว่า การศึกษา คือการนำความสามารถในตัวบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์
โจฮัน เฟรดเดอริค แฮร์บาร์ต (John Friedich Herbart) ให้ความหมายของ การศึกษา ว่า การศึกษา คือ การทำพลเมืองให้มีความประพฤติดี และมีอุปนิสัยที่ดีงาม
เฟรด ดเอริค เฟรอเบล (Friedrich Froebel) การศึกษา หมายถึง การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กเพื่อให้เด็กพัฒนาตนเอง
จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้หลายความหมาย คือ
1. การศึกษา คือชีวิต ไม่ใช่เตรียมตัวเพื่อชีวิต
2. การศึกษา คือความเจริญงอกงาม
3. การศึกษา คือกระบวนการทางสังคม
4. การศึกษา คือการสร้างประสบการณ์แก่ชีวิต
คาร์เตอร์ วี. กู๊ด (Carter V. Good) ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ 3 ความหมาย คือ
1. การศึกษา หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ที่บุคคลนำมาใช้ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เจตคติ ความประพฤติที่ดีมีคุณค่า และมีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม
2. การศึกษา เป็นกระบวนการทางสังคมที่ทำให้บุคคลได้รับความรู้ความสามารถจากสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนจัดขึ้น
3. การศึกษา หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้อย่างเป็นระเบียบให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา
ม.ล.ปิ่น มาลากุล การศึกษาเป็นเครื่องหมายที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามในตัวบุคคล
ดร. สาโช บัวศรี การศึกษา หมายถึง การพัฒนาบุคคลและสังคมที่ทำให้คนได้มีการเรียนรู้ และพัฒนาขึ้นไปสู่ความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 ความหมายตามความเข้าใจของเราเอง
“การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการส่งเสริมให้บุคคลเจริญเติบโตและมีความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาจนเป็นสมาชิกของสังคมที่มีคุณธรรมสูง
2. เทคโนโลยีแตกต่างจากนวัตกรรมอย่างไร
นวัตกรรมเป็นการวิจัยหาวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการใหม่ๆ หรือปรับปรุงของเก่าให้ได้สิ่งที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ส่วนเทคโนโลยี คือ การนำเอาวิธีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานต่างๆ อย่างมีระบบ
3. ท่านมีแนวทางในการสร้างนวัตกรรมอย่างไร
ขั้นตอนในการสร้างนวัตกรรม
1.ตรวจสอบปัญหาที่แท้จริงคืออะไร และจะแก้อย่างไร
2. นำปัญหาที่พบมาวาดเป็นภาพ โดยลงข้อมูลที่สำคัญๆ ก่อนไปที่ละภาพ
3. นำภาพที่ได้มาวิเคราะห์ หาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร และจะแก้ไขได้อย่างไรวิเคราะห์ต่อไปว่าการแก้ไขนั้นๆ เรารู้อะไรบ้างและเราไม่รู้อะไร ทำอย่างไรจึงจะรู้ แล้วนำมากำหนดเป็นแผนภูมิ เช่นการสอนให้เด็กจำได้ เรารู้ว่าการท่องมากทำให้จำได้นานมีอะไรอีกที่เราไม่รู้

ข้อความรู้ที่เรารู้แล้ว
ข้อความรู้ที่เราต้องรู้อีก
ท่องมากครั้งจำได้นาน
การเรียนแบบใดจำได้นานเหมือนการท่อง
การจำที่ดีครั้งหนึ่งไม่เกินเจ็ดอย่าง
การฝึกให้เด็กจำข้อมูลเป็นก้อนทำอย่างไร

จากแผนภูมิจะเห็นว่าเราต้องหาข้อความรู้อะไรอีกเพื่อนำมาแก้ปัญหาของเรา เมื่อได้ข้อความรู้แล้วก็นำมาออกแบบในการแก้ปัญหา ทดลองแก้ ทำซ้ำจนแน่ใจว่าใช้ได้ผลดี และสรุปบันทึกการแก้ปัญหาของตามขั้นตอนการดำเนินการ
********************************************************************************
สรุปหน่วยที่ 1 ความหมายและความสำคัญของนวัตกรรมและสารสนเทศนวัตกรรม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า INNOVATION หมายถึง การนำเอาความคิดหรือการกระทำใหม่ๆที่นำมาใช้ประโยชน์/ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเทคโนโลยี ตรงกับภาษาละตินว่า TEXERE ภาษากรีกว่า Technologia คือการนำเอาอุปกรณ์และสิ่งประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบเพื่อให้การดำเนินงานทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น: